Om du vill kan du lyssna (35 minuter) på trendspaningen här, eller läsa den längre ned,

(Find Your Style by Free Music | https://soundcloud.com/fm_freemusic, Music promoted by https://www.free-stock-music.com, Creative Commons Attribution 3.0 Unported License https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.e

När min tionde årliga Trendspaning 2022 nedtecknades i januari 2022 var fortfarande Covid på våra läppar och några hade börjat uttala ordet Inflation. Rubriken på spaningen blev ”Från Covid till Inflation” och nu vet vi att vi inte bara pratat om inflation utan även upplever den. Dessutom har inflationen spräckt alla bedömares prognostiserade nivå. Detta faktum medför att den osäkerhetstolerans jag förespråkat i flera år består, att acceptera att vi inte vet allting, är en mental tillgång.

I 2022 års trendspaning lyckades jag bland annat förutse inflation, räntor och penningvärde samt Putin, Kina och Covids utveckling.

Det finns tre vetskaper; Det vi vet att vi vet, det vi vet att vi inte vet och det vi inte vet att vi inte vet.

Covid-19 tillhör gruppen det vi vet att vi inte vet. Det finns fler förutsägbara oförutsägbarheter. Förvirrande? Läs, så ska det klarna!

Denna elfte trendspaning för 2023 på global nivå har som ambition att se mer än det som vid en första anblick verkar finnas att se. Tankar och fakta har jag hämtat från många varierande källor som jag bedömt som trovärdiga och relevanta. Några nämnda, andra ihågkomna. Observera att detta är en spaning – det jag gissar kommer att ske – inte nödvändigtvis det jag vill ska ske.

Övergripande

Vad får man om man lägger ett krig, en rusande inflation, en varmare planet och oförutsägbara starka män på toppen av en pandemi? En polykris!

En titt i backspegeln visar att pandemin var slutet på en nära 30 år lång period med relativt stabil och förutsägbar geopolitik och ekonomi. Dagens värld är mycket mer instabil, förvirrad av stormaktsrivalitetens växlingar, efterskalven från pandemin, ekonomisk omvälvning, extremt väder och snabb social och teknologisk förändring. Man kan säga att ”cheap money” dog vid 14 års ålder och det finns inga mer gratis-pengar. Medborgarna känner plånboken minska och oron ökar, vilket driver politikerna att tvingas till mer lokala isolerande ageranden för att klara sig. Oförutsägbarheten är förutsägbar.

Inflationen har fyra huvudorsaker:

För det första det faktum att under pandemin lät centralbankerna sedelpressarna gå varma för att hålla ekonomierna vid liv, vilket benämns som QE (Quantative Easing). Alla som läst ekonomi vet att om man trycker upp mera sedlar så späds ekonomin ut och varje sedel blir mindre värd, vilket betyder inflation.

För det andra en åldrande global population, som innebär arbetskraftsbrist i flera större ekonomier, som driver upp priset på arbetskraft.

För det tredje bestående geopolitiska spänningar som förstör de globala upparbetade försörjningskedjorna och gör dem mindre effektiva, vilket fördyrar och driver upp priser.

Och för det fjärde leder den pågående övergången, eller omställningen, till netto-noll utsläpp av växthusgaser till bristande överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan. Om fossil energi avvecklas snabbare än icke-fossil kan ta över energiförsörjningen, kommer priserna på energi att drivas uppåt.

Vi har hamnat i en tid där det snarast är de tre sista orsakerna som driver inflationen, än ett överflödigt utbud av pengar. Centralbanker har verktygen för att främst agera mot den första orsaken, men inte fullt ut de tre senare orsakerna, vilket leder till att räntehöjningar inte rår på inflationen helt.

I sammanhanget är det värt att påpeka att inflation samtidigt äter statsskuld globalt sett, på så vis att när BNP ökar i absoluta tal till följd av inflationen kommer kvoten av statsskuld i relation till BNP att minska.

Sveriges statsskuld 2021 (1024 MDR) var modesta cirka 18% av BNP (5450 MDR), vilket kan jämföras med både Frankrike och USA med en bit över 100%. Under 2022 har Sveriges statsskuld ökat till 1092 MDR, alltså med blott dryga 6%. Inflationen i Sverige under 2022 landar på 10,2% enligt KPI och 12,3% enligt KPIF jämfört med 2021, vilket lär påverka den ännu icke framräknade BNP för 2022 i samma storleksordning. I det sammanhanget är det värt att påtala att den svenska kronans värde har försvagats kontra såväl USD, EUR och DKK i över 10 års tid.

Recession är per definition en period av svag eller negativ BNP-tillväxt kombinerad med ökad arbetslöshet. Arbetslöshetssiffrorna är dock inte höga i flera ledande ekonomier, som t.ex. USA som därmed har möjlighet att undvika recession, medan däremot EU och UK har högre arbetslöshet och riskerar att hamna i recession. EU’s milda vintrar med lägre energiförbrukning än normalt och därmed lägre efterfrågan som pressar energipriset nedåt kan motverka inflation och därmed recession och på så vis hjälpa världsekonomin.

Den globala kostnaden för energi har gått upp 50% under 2022. Rysslands krig mot Ukraina driver energipriserna. Både Putin i Ryssland och Xi i Kina utmanar omvärlden och USA blockerar teknologiöverföring till/från Kina. Världshandeln undrar hur de globala försörjningskedjorna ska bibehållas. Oförutsägbarheten är förutsägbar.

Trots global deglobalisering (rörelsen mot globaliseringen) kommer digitalisering av globala tjänster att fortsätta liksom fortsatt automatisering. Under ytan pågår trots allt en integration av marknader där effekten är att vi får ut mer nytta för mindre insatta resurser (more from less). Under 2023 kommer näringslivet att försöka hålla politikerna borta från att splittra försörjningskedjorna och hålla flödena igång istället. Globaliseringen är här för att stanna. Säkerheten blir fortsatt ett prioriterat område. Problemen med försörjningskedjan kvarstår men kommer att minska.

Om centralbankerna kan få bukt med inflationen under 2023 blir allt mycket lättare, men som jag skrev ovan är det flera orsaker till inflation. Förutsägbar oförutsägbarhet.

När Kina öppnar kan nya variationer av Covid uppkomma som är smittsamma men inte så farliga. Pandemin kanske inte är helt över. Kinas befolkning minskade 2022 för första gången på 60 år och Indien har nu gått om Kina som landet med flest invånare. Dock är Kinas ekonomi 5 gånger större än Indiens, vilket medför att Indien å andra sidan har stor potential framöver. Frågan som uppkommer är om Kina har peakat redan!? Förutsägbar oförutsägbarhet igen.

Andra bedömare menar att när Kina öppnar upp igen kommer Kinas ekonomi att växa och efterfrågan på energi att öka, vilket kommer att driva upp energipriserna ånyo.

Utvecklingen för Ryssland i Putins regi är oförutsägbar. Det är fler som förutsäger ett långt krig än som tror på ett snart slut. När Ryssland är fokuserat på Ukraina öppnas fria flanker för Kina mot Taiwan och gränsen mellan Kina och Indien i Himalaya kan hetta till. Nya allianser kan skapas mellan Indien, Israel, Förenade Arabemiraten och USA. Vem kommer Indien att handla mest med? Förutsägbar oförutsägbarhet.

Den grova översikten leder sammanfattat till att inflationen kommer att sakta ned vartefter räntorna stiger, lågkonjunkturen består och konsumenterna spenderar mindre. Priserna för råvaror, mat och energi kommer kylas ned jämfört med år 2022 stora prishöjningar.

Ekonomi och politik

BNP år 2022 hade följande utfall: USA 25 biljoner USD, Kina 18,3 Japan 4,3 Tyskland 4,0 Indien 3,5 England 3,2 Frankrike 2,8 Canada 2,2 Ryssland 2,1 Italien 2,0 Iran 2,0 Brasilien 1,9 Australien 1,7. USA är fortsatt den i särklass största ekonomin, med Kina som knappar in.

Polariseringen i USA fortsätter och bildar ett alltmer delat USA. President Biden måste hantera både Xi i Kina och Putin i Ukraina. Förre presidenten Trump får allt svårare bita sig kvar hos republikanerna. Men osvuret är bäst i landet USA där allt är möjligt och som kan konsten att överraska mer än något annan.

Bank of Japan ska byta ledare, som får överta nuvarande strategi med att köpa statsobligationer vilket byggt en balansräkning på 5 biljoner USD. I Brasilien lovar president Lula att balansera budgeten senare och skjuter därmed ekonomin framför sig. Brasilien har redan nu en ränta på 14%.

Kinas BNP förväntas växa med 4.9-5.1% under 2023. Den svaga konsumentmarknaden och vikande export till USA och EU gör att president Xi måste göra något, som kanske att öka infrastruktursatsningarna. Kina och Xi försöker ånyo bli vän med de privata entreprenörerna för att stötta ekonomin. Kina kommer också hålla räntorna nere. När Covid-restriktionerna försvinner kan fastighetsmarknaden gå upp då folk kan flytta igen.

För yngre personal i finansbranschen är det första gången de ser en motgång, en recession, en lågkonjunktur, ett svårt läge. En viss erfarenhet av pandemiåren kan de ha, som kan hjälpa dem att förstå och agera.

Följande länder, i urval, har presidentval under 2023: Nigeria, Cypern, Argentina.
Följande länder, i urval, har parlamentsval under 2023: Estland, Turkiet, Grekland, Spanien, Thailand, Finland, Paraguay, Pakistan, Luxemburg, Schweiz och Vitryssland.

Polen kan i kommande parlamentsval komma att gå från nuvarande EU-fientliga regering till mer pro EU, med Donald Tusk i spetsen. Polen är också transitland för Ukraina. Om nuvarande regering, med partiet Lag&Ordning, förlorar kan Polen och Tyskland tillsammans komma att bli EU’s nya motor för utvecklingen i östeuropa.

Företeelsen ”Private credits”, som lånar ut pengar direkt till investeringar, utan någon bank som mellanhand, och utan ett ägandeskap i aktier, förväntas växa. En generell trend över lång tid är att mellanhänder som inte tillför något mervärde elimineras. Bankerna är samtidigt utsatta för konkurrens från neo-bankerna.

Teknologi

Passkeys är inne och kommer stegvis ersätta systemet med användarnamn och lösenord för de digitala tjänsterna. Passkey använder sig av biometrisk information, som fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller andra mönster, för att verifiera rätt person.

”Post-quantum cryptography” är inne, som är kryptografiska algoritmer som ska stå emot en kryptoanalytisk attack från en kvantdator.

Vi kommer att se AI överallt. Microsoft investerade i OpenAI för några år sedan och OpenAI lanserade hösten 2022 tjänsten ChatGPT som snabbt slog världen med häpnad vad gäller framställning av texter. ChatGPT är dessutom tillgänglig för alla människor som är anslutna till nätet, vilket ger en demokratisering av AI. AI ger också en ökning av autonoma system, som är hela system som sköter sig själva och som delvis ersätter mänsklig arbetskraft, som kan hjälpa till att fylla ut den arbetskraftsbrist som är en av de fyra inflationsorsakerna.

Ett annat exempel är Github Copilot som producerar programkod automatiskt vilket får kodutvecklare och programmerare att reagera. Företeelsen kallas Generative AI, där AI genererar programkod utifrån all den programkod som redan finns producerad och fritt tillgänglig på nätet. Som ett brev på posten åker frågan om licensrättigheter upp på bordet och kommer att behöva avgöras.

Ytterligare varianter på att AI kommer att ingå överallt är ”Ethical and responsible AI” samt ”Predictive AI”, som exempelvis är tänkt att användas för att förbättra cybersäkerhet.

Delar av Metaverse kommer att bli verklighet och kommer att brygga ihop den digitala och den fysiska världen.

Framsteg kommer att göras in området ”Green Technology” med bland annat ”Precision agriculture” där jordbrukare med hjälp av teknologi kan analysera, bevaka och optimera användningen av varje del av sin odlingsbara yta, vilket leder till större skördar och förvarning om när extra insats behöver göras för att inte skörden ska gå till spillo. Alltsammans ger ökad avkastning.

För första gången på sju år fick Google och Meta se sin reklammarknadsandel hamna under 50% under 2022. Apple satte stopp för deras expansion genom att öka användarens möjlighet att blockera spårningsdata. Nya erbjudanden för annonsörer växer fram på e-handels-plattformarna och på streaming-plattformarna. De stora, företrädesvis amerikanska drakarna Amazon, Target och Walmart, erbjuder annonser att poppa upp framför sin kunder, vilket även konkurrerar med Warner, HBO och Netflix. Vi kommer att se mer trovärdig och direktsänd (live) reklam som främst riktar sig till äldre millennials (40-åringar) och Generation X (45 – 55-åringar).

Osäkerhet runt Twitter växer med den oförutsägbare Elon Musk vid rodret. Samtidigt växer alternativ till Twitter upp och Meta planerar en konkurrent till Twitter.

USA’s embargo mot Kina för datorchips har medfört att Kina ökar sin strävan att göra helt egna datorchips. Kampen mellan USA och Kina om chipsmarknaden är en uthållighetsmatch. USA samarbetar med sina allierade i framförallt Nederländerna och Japan, medan Kina är långsiktiga i sin uppbyggnad.

2023 kommer flera startups att bli uppköpta och konsolideringarna öka. Tidigare har gapet varit för stort mellan säljarna som vill ha betalt som förr och köparna som vill göra ett fynd. När pengar inte är gratis längre närmar sig parterna varandra och affärerna blir verklighet.


Konsumentmarknaden

Turisterna återvänder, men inte till nivåerna före pandemin, men det totala värdet för turismen kommer ändå att bli högre än före pandemin på grund av inflationen. Resebolagen noterar en ovanligt hög vilja att boka resor under 2023. Till följd av den låga kursen för SEK förväntas besökande från EU och USA öka i Sverige. Att turista i Sverige är att turista till lågpris.

Affärsresandet sjunker i jakten på kostnader.

Flyget kommer tillbaka till nivåerna före pandemin, men kapaciteten för långlinjer räcker inte när leveranser av nya plan försenas, vilket leder till efterfrågan på äldre flygplan som till exempel Jumbojet 747 och Airbus 340. Flygbolaget Thai förlänger driften Airbus 380 liksom även Quantas och Emirates i väntan på leverans av nya mer effektiva maskiner.

Paris var toppdestination internationellt under 2022, vilket med statliga stöd förväntas fortsätta även 2023 där mer kultur och konst planeras visas i utställningar och föreställningar. Näringslivet vill göra Paris till ett hem för de riktigt stora artisterna och konstnärerna. Idén är att få flera konstnärer och artister att bo och leva i Paris och göra staden än mer levande, vilket också ska ge en ökad besöksnäring.

Det fenomen som kallas ”Extended stay acommodation” ökar. En plats där man bor en längre tid än vanliga hotellnätter. De ligger ofta tillsammans med, vid sidan av, vanligt en-natts-hotell för att kunna samutnyttja resurser som frukostar, gym och rekreation. Efter pandemin söker kunder nånstans att vara en längre tid för att både bo och arbeta. Hotell kommer också att vara en ”community-hub” och en plats även för lokala invånare att mötas på. Hotellen blir mer av ett hem med ett läge nära kommunikationer och kongresscenter och arenor.

Inom marknadsföring kommer vi att se mer av vittnesbörd (testamonials) där någon bekräftar hur bra en vara är. Vi kommer att se mer rörligt innehåll i form av video. Det blir också mer personligt, mer arrangemang (event), mer interaktivt där kunden kan agera direkt och framförallt mer friktionsfria gränssnitt fria från störande moment i syfte att få kunden att konvertera, dvs. handla.

Vi kommer också att se ett ökat utbud av varor och tjänster för välbefinnande. Forskningen om musklernas levnad och dödlighet kommer att förändra det sätt vi tränar på. Inaktivitet kommer att bli en betydande måttstock för vår hälsa. Såväl varma som kalla behandlingar kommer att erbjudas och bli mer tillgängliga.

Begreppet NIMBY (not in my backyard) är ute och istället är YIMBY (yes in my backyard) inne där lokala intressen står i fokus och binder samman människorna i en aktiv community.

I USA har fenomenet ”quiet quitting” vuxit, med vilket förstås anställda som arbetar endast för att få en lön, utan att vara vare sig känslomässigt eller intellektuellt engagerade. Det handlar om att göra minsta möjliga. Fenomenet är en följd av pandemin där många lärde sig att leva minimalt. Parallellt finns en tidigare trend där människor endast vill ha ett arbete som de upplever engagerande och meningsfullt även om det innebär lägre lön. I inflationstider blir dock pengar och lön allt viktigare varför just quiet quitting växer.

I Kina har fenomenet ”lying flat” uppkommit, vilket ter sig som en protest mot det sociala trycket att ständigt arbeta. Under en längre tid har begreppet 996 varit drivande. 996 betyder att jobba 9-21, 6 dagar i veckan.

Efterfrågan på begagnade bilar ökade när nya bilar inte kunde levereras på grund av störningar i leveranskedjorna. När leveranser nu lättar och räntan samtidigt stiger minskar efterfrågan på bilar totalt sett, vilket leder till att begagnade bilar återgår till tidigare prisnivåer. När räntan går upp blir leasing dyrt, vilket minskar efterfrågan på nya bilar som privatleasas. I Sverige har den slopade miljöbonusen för elfordon medfört att månadskostnaden för privatleasing ökar vilket gör begagnade diesel- och bensinbilar eftertraktade.

Biobesöken väntas öka efter pandemin.

Inredning ute är inne. Fler vill ha uterum inredda med rottingmöbler och patinerad stål, hyllor, lampor och prylar, som ger en ombonad känsla. Svart och vitt med avskalad inredning är ute. Matta ytor före blanka. Pallarna ska vara i trä och natur och mer färg som accessoarer. Grunden är beige och natur med en accent i färg och form. Mönster är hämtade från naturen och formerna är mjuka utan kanter. Möblerna är rundade även om materialet är metall. I inflationstider med höga energipriser blir vattenpooler mindre populärt och effektiv isolering mer populärt.

Ekologiskt och hållbart är ej längre de drivande egenskaperna. Även begreppen laktosfritt och glutenfritt är inte längre framträdande. Hållbarheten tar sig istället uttryck i en ökad andrahandsmarknad där varor kan återanvändas.

Vi kommer att se mjöl från fibrer som ersättning för vetemjöl. Mjölet kommer från stjälkar och jordbruksavfall som t.ex. skal. Detta mjöl har hälften så mycket kalorier jämfört med vanligt mjöl. Supplant heter det engelska företaget inom food-tech vars process kan producera mjölet som svarar mot den vetebrist som uppstår när t.ex. Ukraina inte producerar i samma utsträckning längre. Produktionen sker i Nederländerna som redan är stora inom export av jordbruksprodukter.

Robotarna är redan igång inom vinproduktion. På vinfältet plockar de redan och snart ska de även sköta fermenteringen.

”Mindful drinking” är ett hett fenomen. Det är hälsosammare genom mindre alkohol och gillas av unga. I december 2023 ska alla viner i EU vara innehållsdeklarerade. Glasflaskan ligger illa till med sin tyngd att frakta, vilket kräver dyr energi. Vi kommer att få se fler nya modeller av förpackningar som är lättare i vikt och lättare att återvinna. Vinmakaren Eric Textier har kommit längst med sin vinpåse.

Sociala medier förskjuts från att vara rent sociala med kommunikation mellan människor till att vara en minoritet av användarna som skapar material för en majoritetspublik. Det gör att sociala medier alltmer kommer att likna 1900-talets massmedia som bärkraftiga och lönsamma kanaler.

Formel 1 engagerar fler kvinnor vid ratten. Idén är att rekrytera kvinnliga förare från go-karting och junior racing genom att tillhandahålla träningstid för att stegvis utvecklas genom F4, F3, F2 och slutligen F1 bilar. Allt för att ge racing-business en tillväxt.

Undersökningar visar att människor hellre väljer rättvis ojämlikhet än orättvis jämlikhet. Rättvisa går således före jämlikhet.

För den investeringssugne sticker två branscher ut som särskilt intressanta, direkt härlett ur orsakerna till inflationen. För det första leder en allt äldre befolkning till mer behov av hälsovård och sjukvård med alltfler producenter och leverantörer i ett större utbud. På samma vis driver omställningen av energiförsörjningen behovet av alla former av energi, särskilt i övergångsperioden oaktat periodens längd. Sammanfattat är Care industry och Energy industry tydliga tillväxtbranscher.

Energi

Energiförsörjningen kommer på kort sikt vara fossilt baserad. På medellång sikt ökar vind and sol, samtidigt som kärnkraftverk anläggs och vätgas utvecklas.

CCS, Carbon Capture and Storage, förväntas växa då teknologin utvecklas, framförallt i USA där IRA (Inflation Reduction Act) innehåller skattesänkningar för de som fångar CO2. IEA (International Energy Agency) säger att världen kan inte klara Paris-avtalets mål om 1,5 C temperaturhöjning till 2050 utan infångning av 6,2 miljarder ton CO2. Om CO2-infångningen utvecklas i nuvarande takt kan fossila bränslen fortsatt komma att användas. Oljebolaget Exxon planlägger en hub för att fånga in 100 miljoner ton per år.

Synfuel är inne, vilket betyder syntetiska drivmedel, som inte framställts ur råolja utan från syntetiska framställda ämnen samt från infångad CO2.

President Bidens IRA ger också skattesänkningar till de som börjar tillverka batterier för att undvika beroende av Kina där många batterier nu tillverkas. Amerikanska upstarts har utvecklat nya teknologier som gör att batterier kan produceras billigare än Kina. Med dagens bästa batterier behövs det 6 kg batteri för att lagra samma mängd energi som 1 kg (liter) diesel. Mycket handlar om att få tag i Nickel och Lithium på ett kostnadseffektivt och hållbart vis för att få ekonomi i batteriaffären. Ur min spaning från 2019 finner jag: ”Samtidigt är kostnaden för batterier fortsatt hög och batterier beräknas inte bli konkurrenskraftiga gentemot förbränningsmotorn förrän någon gång mellan 2024 och 2028.”

Klimattoppmötet COP27 ägde rum i Egypten. COP28 kommer att utspela sig i Förenade Arabemiraten, som naturligtvis kommer att berätta att det går mycket bra att få ned utsläppen och samtidigt pumpa fram kolväten, alltså gas såsom metan, etan, propan med flera.

Europa ökade sin LNG (Liquefied Natural Gas) import kraftigt under 2022 för att motverka frånfallet av rysk naturgas via pipe-line, vilket fortsätter under 2023. Osäkerheten består främst i hur mycket LNG som Kina behöver när landet öppnar upp efter att covid-begränsningarna hävts, vilket kan komma att påverka utbud och efterfrågan av LNG.

I EU har efterfrågan på solpaneler och solenergi ökat under 2022 och beräknas fortsätta på samma nivå 2023.

Klimatforskningen befinner sig tonårsstadiet och lämnar nu laboratoriet och blir business, där risker och åtgärder kan värderas och investeringar i beräkningar och prognoser kan utvecklas för att skapa ännu bättre beslutsunderlag för näringsliv och beslutsfattare. Climate Analytics Industry kallas den utvecklingen, som utnyttjar maskinlärning och satellitbilder som har blivit både bättre och billigare. Det kommer inte att bara att handla om hur klimatet förändras utan också om hur det kommer att påverka samhället.

Enligt officiella uppgifter var andelen CO2 i atmosfären år 1800 cirka 0,028%. 200 år senare har andelen stigit till cirka 0,04% av atmosfären. Atmosfären är all luft cirka 100 km rakt upp från jordens yta jorden runt. Luftmassan i atmosfären tunnas ut stegvis ut för att ungefär vid 100 km rakt upp övergå i det vi kallar för rymden. Så låga mätvärden i så stor oprecis volym över så lång tid är utmanande ur mätsynpunkt, varför det inte kan uteslutas att noggrannheten blir låg, vilket kan slå åt bägge håll.

Hemmet blir en del i energiförsörjningen genom att solpaneler installeras vilket ger energi till de mindre förbrukarna som belysning, elektronik och WiFi. Men de större förbrukarna som värmepumpar, elvärme och vitvaror behöver mer energi som levereras genom elnätet (grid). Lokala samfälligheter kommer att bygga ut system med batterilagring (microgrids), vilket kan klara kortvariga strömavbrott på elnätet. När lokala förbrukningen minskar kan överskottet säljas på elnätet.

I USA ger IRA en skatterabatt om 30% för solpaneler på tak ända fram till 2034, vilket må bedömas som långsiktigt och nu även inkluderar hemmabatterier. Man får också upp till 14-tusen USD för att skaffa induktiv spis, värmepumpar och uppgraderingar av hemmets elektriska system. Även elbilar kommer att anslutas till hemmets elektriska system (microgrid) och kunna bidra, vilket bara fungerar för bilar som har bidirectional kapacitet.

För bara ett år sedan var ESG (Environmental Social Governance – Miljö Social Bolagsstyrning) hett. ESG är en strategi för att prisa in klimat och ojämlikhet. Intresset svalnar nu och regler väntas som stramar upp vad som kan klassas som ”hållbart” och falla inom ramen för ESG, som inte kommer att försvinna, men svalna.

Sammanfattning


År 2023 är oförutsägbarheten det mest framträdande. Kriget i Ukraina, inflationen med alla dess orsaker, pandemins eftereffekter och ovissheten om dess nästa generation är av karaktären det vi vet att vi inte vet. Oförutsägbarheten är förutsägbar.

Om vi breddar synfältet kan vi se att 2023 är ett år i raden i den period som karaktäriserar övergången från, enligt Alvin Toffler, Second wave med 1900-talets industriella löpande band, massmedia, politiska partier och en delad värld karaktäriserad av standardisering, specialisering, synkronisering, koncentrering, maximering och centralisering. Enligt samma Toffler är vi på väg in i Third wave där vi kortfattat kan säga att allt hänger samman och finns överallt och hela tiden här och nu 24/7/365, baserat på Glocal (global och local samtidigt), och Prosumer (producer och consumer samtidigt) med decentralisering, automatisering och delat beslutsfattande som några av ledorden.

Om du tycker det är frustrerande med förutsägbar oförutsägbarhet kan du trösta dig med att du egentligen bara befinner dig mitt i kaoset mellan två världar, Second Wave och Third Wave, och att det som kan se rörigt ut egentligen bara är naturlig utveckling.

Jerker Pettersson, Januari, 2023