Kunskapsbank

Kurvor/trender
S-kurvor, Normalfördelningskurvan, The four Stage Tehcnology Life cycle och Life Cycle (kurvorna som relaterar till ALLT – ett måste)

Värdekedjor och sourcing (grundläggande om värden och värdekedjor – ett måste)

Systemets livskurva – DIOT-konceptet (från idé till avveckling)

Kulturer, metoder och modeller
FLH Förbereda, Lova, Hålla – de tre processer du behöver ha koll på

Företagskulturer – kvadrant (grov indelning av vad som kännetecknar ett företags kultur)

Toyota Way – på en sida (det berömda japanska initiativet med Kaizen, Muda och Lean i högsätet – ett måste9

PLOT – Plan Lead Operate Track (från Point of Departure (POD) till Point of Arrival (POA – hur man gör för attlyckas)

Change Management – engelska (hur att ändra – ett slags light-version av PLOT)

Förändringsledning – svenska (den svenska versionen av ovanstående)

Lewin-Scheins förändringsteori (unfreeze, change, refreeze – klassisk)

OSI – tankemodell för kommunikation (kommunikationsmodell applicerbar på såväl människor som maskiner)

The four thinking patterns (de fyra mänskliga tankemönstren – modell för kartläggning av våra mänskliga tankar9

Drivkrafter – pain och vison (de två mänskliga drivkrafter vi har)

De sju S’en för att bygga företag (ett företags sju ingående delar)

Socialgrammatik – social kompetens (emotionell intelligens, etik, information/kommunikation, konflikthantering)

Checklistor, mallar

Avtalspunkter generellt, klassisk (checklistan vid avtalshantering)

Intervjumall vid anställningsintervju (nåt att utgå från vid anställningsintervjun)

Tips på hur man undviker utbrändhet (konkreta åtgärder)

Beslutskvalité (vad bildar ett bra beslut)

9 steg att undvika i projekt (värt att kolla för projektstart)

SWOT (den klassiska – Strenght, Weakness, Oppotunities coh Threats)

Quality Assourance & Risk Management (kvalitetsäkring och riskhantering – två begrepp att ALLTID ha med)

Grunderna i retorik (kommunikationens ABC – ett måste)

Två tillväxtmodeller för företag (horisontellt och vertikalt)

Maslows behovstrappa (klassiker)

Paretos lag (även känd som 80/20 regeln)

Kejsarens nya kläder (engelska) (den danska historien om att se och våga säga)

Change Management för nätverk (ovanstående på svenska)

ICT-relaterat innehåll

ICT trender 2009 (närliggande historia)

Avlövningsmetoden, SOA – AS/400 (så gjorde vi en gång med en AS/400)

LSP konceptet för fastighetsbolag (historia från millennieskiftet, bitvis fortfarande aktuell)

Moores lag (var 18:e månad fördubblas det)

SOA essentials – vad SOA handlar om (översikt)

SOA basics (grundteknikerna)

COSO & COBIT basics (grunderna)

ITIL basics (grunderna)

Konsolidering – nivåer (sammanslagningsvägen)

Översikt – trådlösa teknologier (2004) (historik)

En mission för en CIO (2004) (historsisk och gällande)

10 vanliga misstag inom IT-säkerhet (bitvis historisk och bitvis giltig)

Linux på skrivbordet (2004) (historisk och verklighet idag)

Relaxing at the speed of change – hur att överleva i en IT-värld (från 1995 då vi häpnade över att det kom nya PC varje månad – nu är plattor, annars samma förhållningssätt ännu)

Kabelhistorien i Sverige (2004) (historien om kopparkabeln)

Dimensionering och teknik för HelpDesk  (2004) (historisk och fortsatt aktuell, numera för Supporten)

Hur organisera en IT-enhet? (2004) (bitvis historisk, metodmässigt fortfarane aktuell)

Bostonmatrisen för affärssystem 2011 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se)

Bostonmatrisen för affärssystem 2008 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

Bostonmatrisen för affärssystem 2007 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

Bostonmatrisen för affärssystem 2005 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

Bostonmatrisen för affärssystem 2002 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

E-business relationer, typer och nivåer, även mappat mot kommuner  (2004) (historisk och delvis fortfarande aktuell)

Senaste spaningar

Trendspaning 2024: Money talks (i valen och kvalen)

Min årliga trendspaning har fått underrubriken ”Money talks (i valen och kvalen)”, då det är rikligt med olika parametrar som kommer att avgöra utfallet av 2024. Flera pågående krig och spänningar i kombination med väldigt många politiska val världen över gör att den...

Trendspaning 2023 – Förutsägbar oförutsägbarhet

Om du vill kan du lyssna (35 minuter) på trendspaningen här, eller läsa den längre ned, (Find Your Style by Free Music | https://soundcloud.com/fm_freemusic, Music promoted by https://www.free-stock-music.com, Creative Commons Attribution 3.0 Unported License...