Avtalsgrafen

Ett liv i molnen leder till många avtal med många tjänsteleverantörer. Avtalen skiljer sig som regel mellan äkta och oäkta molnleverantörer. Medan de äkta molnleveranrörerna som regel har dynamiska, flexibla och korta avtal, har de oäkta gärna de äldre avtalsmodellerna med lång löptid och underhållsavgifter baserade på en initial nyttjanderättsavgift (licens). Däremellan finns också otaliga kombinationer.

Företagskulturen, som vi talat om i tidigare inlägg, påverkar naturligtvis längden på avtalen. Företag med snabb feed-back från kunderna har som regel större behov av högre dynamik i avtalen och vice versa. Dynamiken påverkar avtalstiden.

Alldeles oavsett avtalstid gäller det att hålla ordning på avtalen, så att du inte missar en kritisk uppsägningstid och att du kan rangera avtalen så att de löper ut i rätt ordning inför ett möjligt systemtjänstskifte där flera systemtjänster samverkar och ingår. Ordning och reda är nyckeln.

Ett enkelt sätt är att ha ett översiktligt excelark med systemtjänsterna i Y-led och tiden i X-led, som bildar en avtalsgraf. Markera för varje systemtjänst med röda punkter avtalstiders uppsägningstillfällen, dvs. formella tidpunkter när avtalet sägs upp antingen till omförhandling eller avslutande. vartefter tidpunkterna passerats och hanterats markerar du med grönt.

En kontinuerlig omvärldsförändring pågår, där den teknologiska kapaciteten fördubblas ungefär var 18:e månad till ett oförändrat, eller lägre, pris. Företeelsen benämns Moores lag. Ur den aspekten är det rimligt och skäligt att inför varje tillfälle till avtalsförändring ställa sig frågan; Hur avspeglar sig den teknologiska utvecklingen avseende kapacitet och pris i vårt avtal?

I molntider blir förtroende än viktigare. Du överlåter ju faktiskt tillhandahållandet av en mängd central information till någon annan juridisk person, en systemtjänstleverantör. Ett sätt att bygga förtroende är att skapa transparens, att visa hur systemtjänster är uppbyggda och hur de förvaltas. Ur den aspekten är det t.ex. således fullt rimligt att du, såsom kund till en systemtjänstleverantör, ska få ta del av väsentliga delar av systemtjänstleverantörens avtal med sin underleverantör. En sådan del kan vara att få se avtalet där underleverantören förbinder sig att tillhandahålla din information, som rent fysiskt lagras på underleverantörens servers, i händelse av att systemtjänstleverantören hamnar på obestånd.