Kunskapsbank

Kurvor/trender

S-kurvor, Normalfördelningskurvan, The four Stage Tehcnology Life cycle och Life Cycle (kurvorna som relaterar till ALLT – ett måste)

Värdekedjor och sourcing (grundläggande om värden och värdekedjor – ett måste)

Systemets livskurva – DIOT-konceptet (från idé till avveckling)

Kulturer, metoder och modeller

FLH Förbereda, Lova, Hålla – de tre processer du behöver ha koll på

Företagskulturer – kvadrant (grov indelning av vad som kännetecknar ett företags kultur)

Toyota Way – på en sida (det berömda japanska initiativet med Kaizen, Muda och Lean i högsätet – ett måste9

PLOT – Plan Lead Operate Track (från Point of Departure (POD) till Point of Arrival (POA – hur man gör för attlyckas)

Change Management – engelska (hur att ändra – ett slags light-version av PLOT)

Förändringsledning – svenska (den svenska versionen av ovanstående)

Lewin-Scheins förändringsteori (unfreeze, change, refreeze – klassisk)

OSI – tankemodell för kommunikation (kommunikationsmodell applicerbar på såväl människor som maskiner)

The four thinking patterns (de fyra mänskliga tankemönstren – modell för kartläggning av våra mänskliga tankar9

Drivkrafter – pain och vison (de två mänskliga drivkrafter vi har)

De sju S’en för att bygga företag (ett företags sju ingående delar)

Socialgrammatik – social kompetens (emotionell intelligens, etik, information/kommunikation, konflikthantering)

Checklistor, mallar

Avtalspunkter generellt, klassisk (checklistan vid avtalshantering)

Intervjumall vid anställningsintervju (nåt att utgå från vid anställningsintervjun)

Tips på hur man undviker utbrändhet (konkreta åtgärder)

Beslutskvalité (vad bildar ett bra beslut)

9 steg att undvika i projekt (värt att kolla för projektstart)

SWOT (den klassiska – Strenght, Weakness, Oppotunities coh Threats)

Quality Assourance & Risk Management (kvalitetsäkring och riskhantering – två begrepp att ALLTID ha med)

Grunderna i retorik (kommunikationens ABC – ett måste)

Två tillväxtmodeller för företag (horisontellt och vertikalt)

Maslows behovstrappa (klassiker)

Paretos lag (även känd som 80/20 regeln)

Kejsarens nya kläder (engelska) (den danska historien om att se och våga säga)

Change Management för nätverk (ovanstående på svenska)

ICT-relaterat innehåll

ICT trender 2009 (närliggande historia)

Avlövningsmetoden, SOA – AS/400 (så gjorde vi en gång med en AS/400)

LSP konceptet för fastighetsbolag (historia från millennieskiftet, bitvis fortfarande aktuell)

Moores lag (var 18:e månad fördubblas det)

SOA essentials – vad SOA handlar om (översikt)

SOA basics (grundteknikerna)

COSO & COBIT basics (grunderna)

ITIL basics (grunderna)

Konsolidering – nivåer (sammanslagningsvägen)

Översikt – trådlösa teknologier (2004) (historik)

En mission för en CIO (2004) (historsisk och gällande)

10 vanliga misstag inom IT-säkerhet (bitvis historisk och bitvis giltig)

Linux på skrivbordet (2004) (historisk och verklighet idag)

Relaxing at the speed of change – hur att överleva i en IT-värld (från 1995 då vi häpnade över att det kom nya PC varje månad – nu är plattor, annars samma förhållningssätt ännu)

Kabelhistorien i Sverige (2004) (historien om kopparkabeln)

Dimensionering och teknik för HelpDesk  (2004) (historisk och fortsatt aktuell, numera för Supporten)

Hur organisera en IT-enhet? (2004) (bitvis historisk, metodmässigt fortfarane aktuell)

Bostonmatrisen för affärssystem 2011 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se)

Bostonmatrisen för affärssystem 2008 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

Bostonmatrisen för affärssystem 2007 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

Bostonmatrisen för affärssystem 2005 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

Bostonmatrisen för affärssystem 2002 (den kända översikten av affärssystemen från dpu.se

E-business relationer, typer och nivåer, även mappat mot kommuner  (2004) (historisk och delvis fortfarande aktuell)

Senaste spaningar

Trendspaning 2018 – Ett bra år för många

Att säkert förutse framtiden är omöjligt. Ändå kan vi försöka med det vi vet och tror oss veta utifrån iakttagelser och spaningar. Här är min trendspaning på vad närmaste året, 2018, kommer att innehålla på en global nivå....

Trendspaning 2017

Mot en fantastisk framtid. Det finns tre sorters vetskap; det vi vet att vi vet, det vi vet att vi inte vet och det vi inte vet att vi inte vet. Vad gäller framtiden blir med en naturlighet all vetskap av de två senare sorterna. Kort sagt: vi vet inte. Om vi ändå...