Finansoro pressar kostnader och utvecklingen hjälper oss.

Alldeles uppenbart och helt naturligt adresserar de flesta sin kostnadsmassa i stundande finansiella oro och konjunktur. IT-kostnaderna börjar analyseras och mätetal tas fram. Osäkerhet råder hos många om vad som klassas som i IT-kostnad, vilket leder till osäkerhet i jämförelsetalen.

Alldeles oavsett vad som ingår i IT-kostnaden, kan den alltid optimeras. Moores lag gäller och utvecklingen i disruptive technologies fortgår alltjämt. Det går alltid att trimma kostnaderna.

IT kan enkelt delas upp i två delar; den del som är vanlig basic IT, sådan som bara ska finnas, som alla har, såsom kommunikation, lagring, utskrift etc. och som ofta kallas för commodity IT eller ”IT på kran”. Commodity IT kännetecknas av hög volym och låga styckepriser.

Den andra delen är den särskiljande IT, som gör företaget unikt i någon form och som gör företaget mer konkurrenskraftigt. Här finner vi utvecklade former av e-handel, snabba och effektiva styrsystem med beslutsstöd (Business Intelligence) samt hög kommunikativitet. Särskiljande IT är strategisk.

Som CIO har du dessa två områden att styra, vilket inte alltid ska ske på samma vis.

Parallellt med denna enkla uppdelning av IT-verksamheten befinner vi oss i ett skifte till ett nytt ”computing decennium”. Vi går från ”Personal computing” till ”Cloud computing”. Övergången är som tidigare övergångar inte smärtfri och den kommer inte att ske över en natt, men den sker.

Vårt nya computing decennium ger oss nya möjligheter och ställer oss inför nya utmaningar. Det har hänt förut och det sker igen.